3/11/2024

Επαγγελματικοί Κλάδοι

Για την προστασία και προαγωγή των επί μέρους επαγγελματικών συμφερόντων των διαφόρων επαγγελματικών τάξεων, την καλύτερη επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Οργάνωσης, συστήνονται μέσα στους κόλπους της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., Επαγγελματικοί Κλάδοι των μελών, με όμοια ή συναφή επαγγέλματα. Μέλη ενός Κλάδου που εντάσσονται σε άλλη Επαγγελματική κατηγορία, γίνονται αυτόματα μέλη του νέου Επαγγελματικού Κλάδου (Καταστατικό ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., Άρθρο 15.1.α).

Τελευταία Νέα