2/1/2022

Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας - Συνοπτικό Επεξηγηματικό Σημείωμα

Η ολομέλεια της Βουλής στις 13 Ιανουαρίου 2022, ψήφισε σε Νόμους τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια και τους κανονισμούς για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ως ακολούθως:  (1) ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2022 (Ν.2(Ι)/2022), (2) οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022 και (3) ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Ν.1(Ι)/2022).


 

(1) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2022

Σκοπός:

Η εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. 
 

Κύριες πρόνοιες:

i. Καθορίζονται τρεις κατηγορίες ανελικτικών θέσεων ως ακολούθως:

  • Θέσεις Προαγωγής (Π) - θέσεις μέχρι την Κλίμακα Α12.
  • Θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής (ΔΠ) - θέσεις στην Κλίμακα Α13(ii) στην οποία μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση του αμέσως κατώτερου μισθοδοτικού επιπέδου των επιστημονικών ή των επαγγελματικών δομών, ανάλογα με την περίπτωση, και κατέχουν τα απαιτούμενα από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα. Εξαιρούνται οι θέσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
  • Θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής (ΠΔΠ) – θέσεις στην Κλίμακα Α14(ii) και άνω και οποιωνδήποτε άλλων θέσεων καθορίζονται ως τέτοιες στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας, στις οποίες πρόσωπα που δεν είναι στη δημόσια υπηρεσία μπορούν να διορισθούν ή δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να διορισθούν ή να προαχθούν. Εξαιρούνται οι θέσεις του Πρώτου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Πρώτου Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Πρώτου Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Πρώτου Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Πρώτου Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Πρώτου Οδοντιατρικού Λειτουργού και Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών.

 

ii. Καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητά τους  σε μονάδες ως ακολούθως:

 

 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ / ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Π)

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΔΠ)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ(ΠΔΠ)

Εξεταστικό Κέντρο

-

0-40

0-50

Σχετική πείρα στο Τμήμα/Υπηρεσία που υπάγεται η θέση

-

0-5

-

Πρόσθετα Προσόντα

0-20

0-10

0-10

Πρόσθετη Πείρα

0-20

0-5

0-10

Αξιολόγηση Απόδοσης με βάση τις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις

0-45

0-15

-

Σύσταση Οικείου Προϊστάμενου Τμήματος

0-15

0-10

0-10

Προφορική Εξέταση στην ΕΔΥ

-

0-15

0-20


Πρόσθετα Προσόντα: Προσόντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, στα οποία περιλαμβάνονται επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα ή/και επαγγελματικοί τίτλοι, πέραν των απαιτουμένων στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

Πρόσθετη Πείρα: Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, πέραν της απαιτουμένης στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

Αξιολόγηση απόδοσης των υποψηφίων, με βάση τον βαθμό τους στις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις: Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων των τριών τελευταίων ετών. Κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή, εάν σε οποιαδήποτε από τις τρεις τελευταίες ετήσιες υπηρεσιακές του εκθέσεις είχε βαθμολογία αξιολόγησης της απόδοσής του χαμηλότερη του πέντε (5) από τα δέκα (10).
 

iii. Καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις ΔΠ και ΠΔΠ:

Οι υποψήφιοι για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις ΔΠ και σε θέσεις ΠΔΠ θα αξιολογούνται αρχικά σε Εξεταστικά Κέντρα (ΕΚ), από όπου θα ετοιμάζεται και υποβάλλεται στην ΕΔΥ κατάλογος υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που στην αξιολόγηση στο ΕΚ συγκεντρώνει ποσοστό βαθμολογίας τουλάχιστον 40%.

Για υποψήφιους σε θέσεις ΔΠ, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία πέραν του 40% στο ΕΚ, η ΕΔΥ προσθέτει 0-5 μονάδες σε όσους έχουν πείρα στο Τμήμα/Υπηρεσία όπου κενώνεται η θέση και ετοιμάζει τον τελικό κατάλογο υποψηφίων (βλέπε σχετικό επεξηγηματικό Διάγραμμα 1).

Και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, μετά την ετοιμασία του καταλόγου υποψηφίων η ΕΔΥ καλεί σε προφορική εξέταση τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο. Μετά τη διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης, η ΕΔΥ βαθμολογεί τους υποψηφίους στα υπόλοιπα κριτήρια και καταρτίζει Πίνακα όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας συγκέντρωσε. Ο Πίνακας χρησιμοποιείται για την πλήρωση των θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή θέσεων που δημιουργούνται ή κενώνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, μέσα στο οποίο έγινε η δημοσίευση των θέσεων και παύει να ισχύει μετά την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους ή μετά την ημερομηνία πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν στο ίδιο έτος.
 

Έναρξη ισχύος:

Ο νόμος τίθεται σε ισχύ την 1.1.2024, αναφορικά με την πλήρωση των κενών θέσεων που δημοσιεύονται την 1.1.2024 και εντεύθεν, καθώς και για την πλήρωση θέσεων προαγωγής για τις οποίες υποβάλλεται μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής πρόταση από την αρμόδια αρχή προς την ΕΔΥ για πλήρωσή τους.

Για την πλήρωση θέσεων κατά το έτος 2024, λαμβάνεται υπόψη μόνο η ετήσια υπηρεσιακή έκθεση για το έτος 2023, ενώ για την πλήρωση θέσεων κατά το έτος 2025 λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις για τα έτη 2023 και 2024.

 

 

 

(2) Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός:

Η εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.
 

Κύριες πρόνοιες:

i. Διαχωρισμός υπαλλήλων σε ιεραρχικά επίπεδα για σκοπούς αξιολόγησης της απόδοσης:

Το προσωπικό διαχωρίζεται σε 2 ιεραρχικά επίπεδα, με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και αναλυτικό πλαίσιο δεξιοτήτων/ικανοτήτων, εργασιακών συμπεριφορών και αξιών για κάθε ένα από τα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων και τα σχετικά με αυτά καθήκοντα, προσόντα, κλίμακα μισθοδοσίας και επίπεδο ευθύνης.

Ιεραρχικό Επίπεδο 1: Διευθυντικό και μεσο-διευθυντικό προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις με μισθολογικές κλίμακες A13(ii) και άνω, εξαιρουμένων των θέσεων του Ανώτερου  Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Ανώτερου Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Ανώτερου Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Ανώτερου Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ανώτερου Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης και Ανώτερου Λειτουργού Επικοινωνίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών. Οι Ετήσιες Εκθέσεις που γίνονται για υπαλλήλους που ανήκουν στο Ιεραρχικό Επίπεδο 1 δεν είναι συγκριτικές μεταξύ των υπαλλήλων, διενεργούνται αποκλειστικά για υποβοήθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους για σκοπούς βελτίωσης της απόδοσής τους, με περιγραφική και όχι αριθμητική βαθμολογία και δεν υποβάλλονται στην ΕΔΥ.
 

Ιεραρχικό Επίπεδο 2: Προσωπικό σε θέσεις εισδοχής και προσωπικό με εποπτικά καθήκοντα σε θέσεις με μισθολογική κλίμακα κάτω από την κλίμακα A13(ii), περιλαμβανομένων των θέσεων του Ανώτερου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Ανώτερου Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Ανώτερου Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Ανώτερου Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ανώτερου Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης και Ανώτερου Λειτουργού Επικοινωνίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών. Οι Ετήσιες Εκθέσεις που γίνονται για υπαλλήλους που ανήκουν στο Ιεραρχικό Επίπεδο 2 είναι συγκριτικές μεταξύ των υπαλλήλων, διενεργούνται τόσο για υποβοήθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων των υπαλλήλων για σκοπούς βελτίωσης της απόδοσής τους, όσο και για αξιολόγηση της απόδοσής τους για σκοπούς προαγωγής σε θέσεις Προαγωγής και σε θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής και γίνονται με αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας από το 1 μέχρι το 10. Οι Ετήσιες Εκθέσεις για υπαλλήλους του Ιεραρχικού Επιπέδου 2 υποβάλλονται στην ΕΔΥ.
 

 

ii. Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων:

Εισάγεται ρύθμιση για υποβολή και εξέταση ενστάσεων των υπαλλήλων επί της αξιολόγησής τους από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι διαφορετική από την ομάδα αξιολόγησης του υπαλλήλου.  Την ευθύνη σύστασης της Επιτροπής Ενστάσεων για τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες έχει ο οικείος Γενικός Διευθυντής, ενώ για Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία ο οικείος Προϊστάμενος.

 

iii. Εποπτεία της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης:

Η ΕΔΥ έχει αρμοδιότητα να ελέγχει και να δημοσιοποιεί στην Ετήσια Έκθεση που ετοιμάζει σύμφωνα με τον Νόμο, στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, τόσο ανά Υπουργείο και Τμήμα, όσο και ανά κατηγορία υπαλλήλων, όπως η ΕΔΥ ήθελε κρίνει σκόπιμο και να υποβάλλει εισηγήσεις, με βάση και τις διεθνείς καλές πρακτικές, για βελτίωση του εν λόγω συστήματος, με σκοπό την αποτροπή λαθών στην εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών, φαινομένων καταχρήσεων, αυθαιρεσιών και ισοπεδωτικών αξιολογήσεων.

 

iv. Αξιολόγηση Προϊσταμένων Τμημάτων από τους υπαλλήλους

Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων θα αξιολογούνται ανώνυμα από τους υφιστάμενούς τους.

 

Έναρξη ισχύος:

Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, δηλαδή η πρώτη αξιολόγηση δυνάμει των παρόντων Κανονισμών θα γίνει την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου του έτους 2024, για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων για το έτος 2023.

 

 

(3) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Πρόκειται για τροποποιητικό νόμο με τον οποίο:

i. Καθορίζεται η ερμηνεία των όρων «επιστημονική δομή θέσεων», «επαγγελματική δομή θέσεων» και «σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων».

ii. Ανατίθεται στην ΕΔΥ η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων (όπως παράγραφος (2)(iii) πιο πάνω).

iii. Εισάγεται η υποχρέωση της ΕΔΥ για εφαρμογή εσωτερικών ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες της προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων.  Ειδικότερα, προβλέπεται η συμπλήρωση δομημένων εντύπων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την ΕΔΥ, όπως και η δυνατότητα κάθε υποψηφίου να έχει πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει γι’ αυτό άδεια του Δικαστηρίου.

iv. Το χρονικό πλαίσιο πριν από την προαγωγή, κατά το οποίο κάποιος δημόσιος υπάλληλος δεν πρέπει να έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα σοβαρής μορφής, επεκτείνεται από 2 σε 3 έτη.

v. Προστίθεται νέα κατηγορία θέσεων για σκοπούς προαγωγής, αυτή της Διατμηματικής Προαγωγής , όπως περιγράφεται στην παράγραφο (1)(i) πιο πάνω, και προστίθεται νέο Άρθρο με τίτλο «Διαδικασία για την πλήρωση θέσεων Διατμηματικής Προαγωγής».

vi. Τροποποιείται ο Πειθαρχικός Κώδικας με την εισαγωγή των πιο κάτω νέων ρυθμίσεων αναφορικά με τον διορισμό ερευνώντων λειτουργών για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων δημοσίων υπαλλήλων:

 

  • Καταρτισμός καταλόγου ερευνώντων λειτουργών σε κάθε Υπουργείο και Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, αποτελούμενου από 4 τουλάχιστον υπαλλήλους όλων των ιεραρχικών επιπέδων που υπηρετούν σε θέση με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω, οι οποίοι θα τύχουν κατάλληλης εκπαίδευσης.

 

  • Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση μέχρι την κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον εν λόγω κατάλογο της οικείας αρμόδιας αρχής, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει ανώτερη θέση από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρακτικό ή εφαρμόσιμο, οπότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για υπαλλήλους που κατέχουν θέση ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii).

 

  • Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii), ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον κατάλογο άλλης αρμόδιας αρχής με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι ο ερευνών λειτουργός δεν πρέπει να κατέχει κατώτερη θέση από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν πρόκειται για ερευνώντα λειτουργό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ή στη Νομική Υπηρεσία.

 

Έναρξη ισχύος:

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός των προνοιών που αφορούν στη Διατμηματική Προαγωγή.

 

 

 

 

 

Τελευταία Νέα