9/15/2016

Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα, που εκλέγεται από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων κάθε τέσσερα χρόνια, τους εκπροσώπους των Επαγγελματικών Κλάδων που εκλέγονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Κλάδων κάθε τρία χρόνια (αναλογική εκπροσώπηση) και ένα εκπρόσωπο από κάθε Επαρχιακό Τμήμα (βλ. άρθρο 21.1 του Καταστατικού).

 

Η κύρια αποστολή του Γενικού Συμβουλίου είναι να αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που απασχολούν την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. μέσα στα πλαίσια της γραμμής που καθορίζεται από τα Συνέδρια των Αντιπροσώπων της.

 

Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις κάθε τέσσερεις μήνες και σε έκτακτες συνεδριάσεις όποτε κληθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, ή ζητηθεί από το 1/3 των μελών του. Στην τελευταία περίπτωση καθορίζεται ο συγκεκριμένος σκοπός για τον οποίο ζητείται η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από την ημέρα λήψης της αίτησης.
 

Τελευταία Νέα