9/15/2022

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Σκοπός και Βασικές Αρχές

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται από την «Παγκύπρια Συντεχνία Δημόσιων Υπαλλήλων» (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) με σκοπό την ενημέρωση όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται, καθώς και την πρόληψη οποιαδήποτε μορφής παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας, καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, απαγορευμένης διάδοσης ή πρόσβασης σε αυτά. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση τα Άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

  2. Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ στηρίζεται στις πιο κάτω αρχές:
• Νομιμότητα και διαφάνεια κατά τη συλλογή και επεξεργασία
• Περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες
• Επικαιροποίηση των υπό επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
• Πλήρης εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία

 

  3. Νομοθετικό Πλαίσιο

Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. εφαρμόζει τον Νόμο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018), επίσης συμμορφώνεται με τις οδηγίες, εγκυκλίους και απόψεις οι οποίες εκδίδονται από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά διαστήματα.

 

  4. Περιπτώσεις όπου Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

• Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για ενημερωτικό σκοπό, και δεν παρέχετε οι ίδιοι οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο, ο διακομιστής μας (server) συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας και την παροχή όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας.
• Συλλογή και αποθήκευση των απαραίτητων δεδομένων τα οποία παρέχονται για επεξεργασία για ένα συγκεκριμένο σκοπό, π.χ. εγγραφή μέλους.
• Εάν για σκοπούς επικοινωνίας συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, τότε τα στοιχεία που δηλώνετε αποθηκεύονται στο σύστημα μας για να μπορούμε να απαντήσουμε πίσω στο αίτημά σας.
• Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας μέσω της χρήσης cookies.

 

  5. Συλλογή στοιχείων για εγγραφή μέλους

Στις αιτήσεις για εγγραφή μέλους συλλέγονται και αποθηκεύονται στο υπεύθυνο τμήμα:
I. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο, διεύθυνση εργασίας και τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επάγγελμα)
II. Προσωπικά στοιχεία (αριθμός ταυτότητας, αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνία γέννησης).

 

  6. Αποθήκευση και χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., σε ασφαλές περιβάλλον αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών.

 

  7. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων από τρίτους

Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για εκτέλεση εργασιών οι οποίες έχουν δοθεί σε συνεργάτες μας προς ολοκλήρωση. Τα δεδομένα που θα παραχωρούνται θα είναι τα απολύτως απαραίτητα και δεν θα φυλάγονται από τον συνεργάτη μας για περισσότερο χρονικό διάστημα από το προκαθορισμένο για την πραγματοποίηση των εργασιών που του ανατέθηκαν.

 

  8. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ενδέχεται να αναθεωρήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή. Αναθεωρημένες εκδόσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα για πιθανές αλλαγές.

Τελευταία Νέα