5/21/2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερήσια Διάταξη

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριών του Σώματος, ημερ. 31.01.2012 και 29.02.2012.
2. Θέματα που εγείρονται από τα πρακτικά
Πρακτικά 31.01.2012
2.1. Παγοποίηση κρατικού μισθολογίου και ΑΤΑ για τα έτη 2012-13 – Καταχώριση προσφυγών.
2.2. Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.
Πρακτικά 29.02.2012
2.3. 49ο Συνέδριο – Γενική Απόφαση.
2.4. Ενοικίαση εξοχικών για τις θερινές διακοπές των μελών.
2.5. Βοήθεια στο δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό.
3. Μέτρα για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης – Ενημέρωση και συζήτηση επί των εξελίξεων.
- Συναντήσεις με Υπουργό Οικονομικών στις 11 και 16 Μαΐου 2012.
4. Γενικό Σχέδιο Υγείας – Επιστολές Υπουργού Υγείας και ΠΑΣΥΔΥ.
5. Εσωτερικά θέματα ΠΑΣΥΔΥ
5.1. Πλήρωση κενών θέσεων στην Κ.Γ. και την Ε.Ε., σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.
5.2. Στέγη συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων.
6. Διάφορα.


Σημειώσεις:
1. Τα προς επικύρωση πρακτικά επισυνάπτονται.
2. Για τα θέματα 2.2, 2.3 και 4 συναποστέλλονται σχετικά ενημερωτικά σημειώματα.


Συναδελφικά,

 

(Α. Λουκάς)
Ανώτ. Μόνιμος Γραμματέας
 

Τελευταία Νέα